ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα δεν είναι απλώς μια ενέργεια. Πρέπει να γίνει και συνήθεια. Στη Whitestone Α.Ε., πιστεύουμε ότι η διαχείριση ολικής ποιότητας δεν είναι μόνο ο προορισμός, αλλά ένα ολόκληρο ταξίδι. Για αυτό, εφαρμόζουμε εξαιρετικά αυστηρή πολιτική όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής σε όλα μας τα έργα, κερδίζοντας ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση για κάθε μας δραστηριότητα. Αυτή η πολιτική αποτελείται από:

 • Τον αναλυτικό και λεπτομερή αρχικό σχεδιασμό του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί.
 • Τη στενή παρακολούθηση των έργων που εκτελούνται και τη λεπτομερή τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
 • Την αυστηρή τήρηση των κανονισμών, των προτύπων και του κώδικα που σχετίζονται με το υπό εκτέλεση έργο.
 • Την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών των προμηθευτών εξοπλισμού.
 • Την επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας, από γνωστούς Έλληνες και Ευρωπαίους προμηθευτές (ΤΙΤΑΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ, Χαλυβουργική, ΣΙΔΕΝΟΡ, Sika, BASF, κ.ά.).
 • Τον συνεχή και αυστηρό έλεγχο υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβας, χαλίκι, υλικά οδοστρώματος, αγωγούς δικτύου κ.λπ.) από κρατικά εργαστήρια.
 • Την ύπαρξη συγκεκριμένων σχεδίων αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων που συναντώνται συχνά στους τομείς όπου εκτελούνται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, άνεμοι κ.λπ.).
 • Τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται (ειδικά μηχανήματα, ικριώματα, εργαλεία επιτήρησης, προστατευτικές διατάξεις κ.λπ.).
 • Το πλήρως εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία.
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά τους.

Πρότυπα

Η εφαρμογή διεθνών προτύπων στην κατασκευή παρέχει τεχνικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα για τη βιομηχανία, τις ρυθμιστικές αρχές, τους καταναλωτές και κυρίως τον πελάτη. Ακολουθώντας τόσο τα ελληνικά νομοθετικά πρότυπα όσο και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα πρότυπα σκυροδέματος, αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και εξασφαλίζουμε ότι η τεχνογνωσία και η πρότυπη οργάνωσή μας μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΡΜΕΣ

ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 • Ελληνικοί Κανονισμοί Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΚΟΣ 2003)
 • Κανονισμοί Τεχνολογίας Σκυροδέματος (KTS 1997)
 • Κανόνες Τεχνολογίας Χάλυβα (KTH 2000)
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (EAK 2003)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 • EC-1: Βάση σχεδιασμού των δράσεων στις κατασκευές
 • EC-2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
 • EC-7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
 • EC-8: Αντισεισμικός σχεδιασμός στις κατασκευές
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΝ 197-1
 • ELOT EN 197-1
 • ELOT EN 197-2
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620
 • ELOT ΕΝ 12620
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ EN 2016-1 (προαιρετικα)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΕΝ 10080
 • ELOT ΕΝ 10080
 • ELOT 1421-2 για B500a
 • ELOT 1421-3 για B500c
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 206-1 & DIN EN 1045-2
 • ΕΛΟΤ 345 Νερό αναμίξεως και συντηρήσεως σκυροδέματος
 • ΕΛΟΤ 345 Νερό αναμίξεως και συντηρήσεως σκυροδέματος
 • ΕΛΟΤ 346 Έτοιμο σκυρόδεμα
 • ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα
 • ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 • ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 • Μέθοδος ΣΚ-303 Μέθοδος παρασκευής και συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
 • Μέθοδος ΣΚ-304 Μέθοδος προσδιορισμού αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος
 • Ειδική Προδιαγραφή ΣΚ-307 Αερακτικά πρόσθετα σκυροδέματος
 • Ειδική Προδιαγραφή ΣΚ-308 Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος
 • Μέθοδος Ελέγχου ΣΚ-309 Μέθοδος δοκιμής κάθισης
 • Ειδική Προδιαγραφή ΣΚ-316 Υπερρευστοποιητικά πρόσθετα σκυροδέματος
 • ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
 • ΕΛΟΤ EN 10080 Γενικές απαιτήσεις για συγκολλήσιμους χάλυβες
 • ΕΛΟΤ 1421-2c Ειδικές απαιτήσεις για χάλυβες κατηγορίας B500a
 • ΕΛΟΤ 1421-3c Ειδικές απαιτήσεις για χάλυβες κατηγορίας B500c
 • ΦΕΚ 649/Β/24.05.06 Έλεγχοι χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
 • EN 12350: Δοκιμές νωπού σκυροδέματος
 • EN 12390: Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος
 • ΔΕΗ/ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ ΙΙΑ – Αναθεώρηση 5 (ΔΝΕΜ-ΥΣ1.ΙΙΑ-5)
 • ΔΕΗ/ΔΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ ΙIB – Αναθεώρηση 5 (ΔΝΕΜ-ΥΣ1.ΙIB-5)