Ασφάλεια

Στη Whitestone Α.Ε., προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα, η ασφάλεια, η υγιεινή και το περιβάλλον. Αυτός είναι και ο λόγος που στην εταιρεία μας δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους και τους ανθρώπους που εργάζονται και ζουν κοντά στα έργα μας.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη Whitestone Α.Ε., θεωρούμε τους υπαλλήλους μας ως τη δεύτερή μας οικογένεια, γι’ αυτό και ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την προσωπική τους ακεραιότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Η Πολιτική Ασφάλειας που εφαρμόζουμε συνίσταται στην εκπόνηση αναλυτικού Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) σε κάθε έργο με πιστή και αυστηρή εφαρμογή των παρακάτω Διατάξεων:

 • Προεδρικά Διατάγματα της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 294/88)
 • Ελληνική Νομοθεσία για την Ασφάλεια στα Εργοτάξια (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 778/80)
 • Ελληνική Νομοθεσία για την Ασφάλεια Ειδικού Αντικειμένου (Π.Δ. 95/78, ΚΥΑ 16440/93)
 • Προδιαγραφές Κατασκευαστών και Προμηθευτών Εξοπλισμού

Στη Whitestone Α.Ε. τηρούμε τις Γενικές Αρχές Αποφυγής Εργασιακών Κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96. Μια προληπτική ενέργεια προστασίας που βοηθάει τους εργοδότες να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον, πριν τραυματιστεί κάποιος εργαζόμενος. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε υποχρέωσή μας:

 • την εξάλειψη των κινδύνων.
 • τη διαχείριση των πηγών κινδύνου.
 • την αξιολόγηση αναπόφευκτων κινδύνων και τη λήψη μέτρων προληπτικής προστασίας.
 • τη λεπτομερή περιγραφή των μεθόδων εργασίας και του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με υλικά χαμηλότερου κινδύνου, όταν αυτό είναι εφικτό. Τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, συνοδεύονται από φυλλάδιο προδιαγραφών ασφαλείας, ενώ το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο ώστε να τα διαχειρίζεται υπεύθυνα.

Επιπλέον:

 • Δίνουμε προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής ασφάλειας, ακόμη και με τη χρήση ειδικών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση φωτιζόμενου δαπέδου στους χώρους εργασίας).
 • Προσαρμοζόμαστε στις τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Εφαρμόζουμε σχεδιαστικές τεχνικές και επιλογές οργάνωσης για την επίτευξη των εργασιακών προγραμμάτων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.